Jørgensen AutoGaranti(nyvogn)

Når du har købt en fabriksny bil, så skal den alt efter, hvad service bogen foreskriver, til service efter et vist antal kilometer eller efter en tidsgrænse, hvad der måtte indtræde først. Reglerne for, hvem der må udføre service på nye biler, er blevet frie efter at Forbrugerombudsmanden indgik forlig med importøren i den såkaldte ”Nissansag” i 2002/2003.

Det betyder, at du ikke behøver at komme hos den forhandler, du købte bilen af, for at få den serviceret.

En betingelse er, at servicen udføres efter de forskrifter, som det enkelte mærkes bilfabrik/importør foreskriver – og det sørger vi for.

Det er vigtigt, at du overholder bilfabrikkernes krav til serviceeftersyn, da du ellers kan opleve at garanti/reklamationsretten bortfalder, dvs. at du får udført service når servicelampe lyser, eller hvad der ellers er oplyst i servicebogen.

Forbrugerombudsmanden præcisering af lovgivningen om nyvognsgarantier mindstekrav

Kilde: Forbrugerombudsmanden

Medlemmerne af sammenslutningen De Danske Bilimportører skal overholde følgende mindstekrav ved etablering af nyvognsgarantier:

1.0 Vedligeholdelse og reparationer

1.1 Garantigiver anbefaler, at bilen vedligeholdes af kvalificerede reparatører og i overensstemmelse med retningslinierne i bilens servicehæfte. Det er ikke et krav, at der anvendes autoriseret reparatør.

1.2 Ved garantiarbejde eller anden form for gratis arbejde skal der anvendes autoriseret reparatør. Garantibetingelserne skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes kunden skal forholde sig i forbindelse med en nødsituation.

1.3 Garantigiver er forpligtet til at udlevere specificerede service- og eftersynsplaner til de enkelte bilmodeller til uautoriserede reparatører på samme vilkår, som de udleveres til de autoriserede reparatører.

1.4 Ved reklamation kan garantigiver kræve dokumentation for, at de anbefalede eftersyn er overholdt. Kunden skal sikre sig, at reparatøren stempler den serviceplan, der medfulgte ved købet af bilen. Har kunden glemt at få stempel, skal kunde sikre sig anden form for dokumentation for, hvornår eftersyn er foretaget samt hvad der er foretaget i forbindelse med eftersynet. Dette skal ske i form af specificeret faktura eller lignende fra reparatøren.

1.5 Kan garantigiver godtgøre, at en fejl er opstået eller forværret på grund af manglende vedligeholdelse i overensstemmelse med anbefalingerne i servicehæftet, herunder manglende efterlevelse af kravene til eftersyn og reparation eller på grund af dårligt arbejde udført af en uautoriseret reparatør, er garantigiver ikke forpligtet til at dække fejlen under garantien.

2.0 Trafikskader

2.1 Har bilen været ude for en trafikskade, skal kunden kunne oplyse om skadens omfang, datoen for reparation og navnet på det værksted, der har udført arbejdet. Garantigiver kan endvidere forlange, at kunden til beskrivelse af det udførte arbejde foreviser specificeret faktura, taksatorrapport eller lignende.

2.2 Kan garantigiver godtgøre, at en fejl er opstået eller forværret på grund af en trafikskade eller på grund af dårligt arbejde udført af en uautoriseret reparatør i forbindelse med udbedring af skaden, er garantigiver ikke forpligtet til at dække fejlen under garantien.

3.0 Reservedele m.v.

3.1 Ved eftersyn og reparationer anbefales anvendt reservedele, der kvalitetsmæssigt svarer til de komponenter, der bruges eller blev brugt til samling af en ny bil af det pågældende mærke.

3.2 Det er ikke et krav, at eftersyn og reparationer udføres med originale dele.

3.3 Garantigiver kan forlange, at kunden til beskrivelse af, hvilke uoriginale dele der er anvendt, oplyser navnet på det værksted, der har udført eftersynet eller reparationen, og foreviser faktura eller lignende.

3.4 Kan garantigiver godtgøre, at en fejl er opstået eller forværret på grund af brug af reservedele eller forbrugsdele, der ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale dele, er garantigiver ikke forpligtet til at dække fejlen under garantien.

4.0 Gennemtæringsgaranti

4.1 Såfremt garantigiver stiller som krav for opretholdelse af en gennemtæringsgaranti, at kunden får foretaget jævnlige kontroleftersyn hos autoriseret reparatør, skal dette eftersyn foretages uden beregning.

4.2 Garantigiver kan kræve, at undervogn og karosseri er rengjort på de områder, hvor det af hensyn til kontroleftersynet er nødvendigt. Er dette ikke tilfældet, kan rengøring foretages på kundens regning.

4.3 Garantigiver kan kræve, at kunden for egen regning udbedrer skader opdaget ved de anbefalede kontroleftersyn, i det omfang udbedringen må henregnes til almindelig vedligeholdelse og ikke er omfattet af ordlyden af garantien.

4.4 Garantien dækker ikke en gennemtæring, såfremt kontroleftersynene ikke udføres i henhold til det anbefalede, med mindre kunden kan godtgøre, at gennemtæringen ikke er opstået eller forværret på grund af manglende kontroleftersyn.

5.0 Garanti på udskiftede dele og reparationsarbejder

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler.

6.0 Betegnelsen garanti

6.1 Udover mindstekravene gælder dansk rets almindelige regler om brug af ordet garanti i markedsføringen. Mindstekravene træder i kraft med virkning for salg foretaget efter 1/1 2003.

Kilde: Forbrugerombudsmanden

halv_vaerksted222